دانشگاه علوم پزشکی بمآموزشی

شرح وظایف کلی واحد


شرح وظایف مدیر امور هیأت علمی

 فعالیتها و اهداف مرکز امور هیات علمی

- سازماندهی  امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی

-  بررسی فرایندهای ارزیابی فعالیتهای اعضای هیات علمی

-  بررسی و اجرای فرایندهای استخدامی و بورس های تحصیل داخل و خارج از کشور

- رسیدگی به امور انتظامی اعضای هیات علمی

-  پیگیری و اجرای امور رفاهی و فرهنگی اعضای هیات علمی

- رسیدگی به امور در کمترین زمان جهت افزایش راندمان کاری اعضای هیات علمی بدون صرف زمان طولانی

- ایجاد و ثیت پایگاه داده های اطلاعاتی اعضای هیات علمی جهت ارزیابی فعالیت ها و تشکیل پرونده سوابق علمی ،آموزشی ،پژوهشی و اجرایی اعضای هیات علمی 

- نیاز سنجی گروه های آموزشی دانشگاه در حوزه نیروی هیات علمی

- اطلاع رسانی در خصوص آئین نامه  ها و دستور العملهای  مصوب  وزارت متبوع به اعضای هیات علمی

- اطلاع رسانی مناسب  و اعلام  فراخوانهای مربوط  به جذب اعضای هیات علمی

- جمع آوری فرمهای ترفیع پایه سالیانه  به همراه مستندات اعضای هیات علمی

- ارتباط با سایر زیر مجموعه های دانشگاه جهت تایید و جمع آوری مدارک و مستندات اعضای هیات علمی

- هماهنگی های فراسازمانی جهت معرفی اعضای هیات علمی به مجامع علمی و دانشگاهی، سازمان و ارگان های داخل و خارج از کشور

 

1398/05/02