گزارش تصویری ازفعالیت های دو ماهه امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

گزارش تصویری ازفعالیت های دو ماهه امور عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم

به همت معاون فرهنگی دانشجویی "مهندس محمد بنی اسدی" و با پیگیری های مکرر" مهندس حسین قائمی " مدیر امور عمومی دانشگاه فعالیت های زیر صورت گرفت:1398/06/20
115