چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز"معاونت تحقیقات و فن آوری"

چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز"معاونت تحقیقات و فن آوری"


چهارمین کنگره بین المللی و هشتمین همایش کشوری بروسلوز مورخ 22-23 آبان ماه 1398 برگزار می گردد.

مهلت ارسال خلاصه مقالات: 20 مهرماه 1398

دارای امتیاز بازآموزی می باشد.

معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه علوم پزشکی بم


1398/06/20
26