پیگیری خرید و نصب دستگاه جدید MRI در دانشگاه علوم پزشکی بم

پیگیری خرید و نصب دستگاه جدید MRI در دانشگاه علوم پزشکی بم

با دستور وزیر بهداشت،  قرارداد خرید یکدستگاه MRI جدید و پیشرفته از طریق هئیت امناء ارزی  نهایی شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بم، باتوجه به عدم امکان استفاده از دستگاه MRI قبلی ،  بلافاصله مراحل خرید دستگاه جدید شروع شد که  با موافقت معاون درمان  وزارت بهداشت و دستور وزیر بهداشت ،  قرارداد خرید یکدستگاه MRI جدید و پیشرفته از طریق هئیت امناء ارزی  نهایی شد و مراجل بعدی در حال انجام است امید می رود تا سه ماه آینده این دستگاه نصب و مورد بهره برداری قرارگیرد .


1398/06/16
118