برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی درنظام اداری

برگزاری جلسه صیانت از حقوق شهروندی درنظام اداری

 جلسه صیانت از حقوق شهروندی درنظام اداری در اداره بازرسی دانشگاه برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی اداره بازرسی دانشگاه علوم پزشکی بم، جلسه ای مورخ 98/06/02 در دفتر ریاست اداره بازرسی  در خصوص بررسی شاخص ها وزیرشاخص های ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه صیانت از حقوق شهروندی درنظام اداری با حضور معاونین محترم  وکارشناسان برگزار شد.

 


1398/06/03
41