توقف مصرف محلول چشمی ATPvisc

توقف مصرف محلول چشمی ATPvisc

در خصوص عوارض مشاهده شده به دنبال استفاده از محلول چشمی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز با نام تجاری ATPvisc  ساخت شرکت ابزار طب پویا به شماره سری ساخت 2597011s677 با تاریخ انقضا 2021/07 بدین وسیله توقف مصرف فرآورده مذکور با قید فوریت اعلام می گردد 1398/05/22
42